Erfschulden & testamentaire schulden

Nalatenschap

Wat te doen met schulden bij erfenis?

Een erfenis betekent niet altijd bezittingen, maar ook schulden. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen erfschulden en testamentaire schulden. Het kan omvatten:

 • gemaakte begrafeniskosten,
 • de successierechten,
 • kosten voor het openen van het testament,
 • verplichte deelvorderingen van mede-erfgenamen,
 • onderwijs- of alimentatieclaims.

Erfschulden zijn praktisch onvermijdelijk zolang er niet afstand wordt gedaan van de erfenis. Als de erfenis echter wordt aanvaard, verbinden de erfgenamen zich ertoe de schulden en eventuele schulden van de nalatenschap te betalen. Alle genoemde verplichtingen – bijvoorbeeld jegens een belastingkantoor of rechthebbenden op een verplicht deel – worden erfschulden genoemd.

Zolang deze uit de boedel kunnen worden afgelost, wordt dit alleen maar minder. Als de nalatenschap echter niet groot genoeg is, moeten erfgenamen deze ook betalen met hun privévermogen.

Voorbeeld: De korting is € 50.000. De genoemde verplichtingen leiden echter tot kosten van € 55.000. De overige € 5.000 die niet uit de nalatenschap kunnen worden afgelost, moeten door de erfgenamen worden betaald. Ook al was de erfenis schuldenvrij, de nalatenschap kan worden verminderd of volledig worden ontbonden door de schulden af ​​te lossen.

Daarnaast kunnen er zogenaamde testamentaire schulden zijn. Deze ontstaan ​​tijdens het leven van de erflater en zijn het gevolg van zijn schulden. Voorbeelden zijn:

 • Verplichtingen uit koop- of huurcontracten,
 • belastingschulden,
 • garanties,
 • schadeclaims.

Als een erfenis belast is met verplichtingen en er geen afstand van wordt gedaan, moeten de erfgenamen deze vereffenen. In de volgende paragraaf leest u of en wanneer het zin heeft om een ​​erfenis te aanvaarden of te weigeren.

Aanvaarding van erfenis

Voor de aanvaarding van de erfenis is geen wettelijke verklaring van aanvaarding vereist, omdat de erfenis ook als aanvaard wordt beschouwd als:

 • de ontheffingstermijn van zes weken is verstreken,
 • de erfgenaam gedraagt ​​zich overtuigend.

Hoewel niet noodzakelijk, kan erfenis nog steeds actief worden aanvaard. Hiervoor is geen specifiek formulier nodig. Erfgenamen hoeven alleen aan derden (bijvoorbeeld mede-erfgenamen of rechtbank) te verklaren dat zij de erfenis willen aanvaarden. Dit kan mondeling en schriftelijk.

Meer informatie en hulp bij deze materie kunt u verkrijgen bij een erfrecht advocaat.

Erfschulden & testamentaire schulden
Schuiven naar boven